Gebruiksvoorwaarden

Estampida is een platform voor e‑mailhandtekening management en marketing. In deze gebruiksovereenkomst hebben we kort en helder uiteengezet wat onze spelregels zijn.

  1. Definities
  2. Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst
  3. Onze verplichtingen
  4. Jouw verplichtingen
  5. Intellectuele eigendom 
  6. Privacy
  7. Aansprakelijkheid en overmacht
  8. Duur en opzegging van de overeenkomst
  9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Definities

Wij, we of Estampida
Een handelsnaam van ‘Burg, Burg. B.V.’, gevestigd te Breda aan deHaven 9 (4811 WK).

Jij, je of Gebruiker
De natuurlijke- of rechtspersoon die als gebruiker van de online tools van Estampida in het bezit is van een account

Diensten
Alle door Estampida ontwikkelde functionaliteiten (al dan niet deels aangepast) waarmee Gebruiker via ons platform toegang heeft.

Werken
Door Estampida gegenereerde templates, e‑mailhandtekeningen, campagnes, ontwerpen en overige content.

2. Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van het Estampida platform en/of andere diensten van Estampida. De overeenkomst komt tot stand door het aanmaken van een gebruikersaccount. Bij het aanmaken van een account vragen we je akkoord te gaan met deze voorwaarden

2.2. We wijzen de toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van derden of jouzelf expliciet van de hand.

3. Onze diensten

3.1. Wij doen ons uiterste best om Estampida optimaal en storingsvrij te laten werken. Ook spannen we ons in om het platform door te blijven ontwikkelen. Wij kunnen echter niet garanderen dat het platform altijd storingsvrij en op iedere device optimaal te gebruiken is.

3.2. Er zijn ontelbaar verschillende e‑mailprogramma’s en browsers. Ieder e‑mailprogramma en browser rendert e‑mailhandtekeningen en campagnes op zijn eigen manier. We kunnen daarom nooit garanderen dat deze overal storingsvrij en op dezelfde manier worden getoond. 

3.3. Voor onderhoud en doorontwikkeling zullen we soms het platform tijdelijk offline moeten zetten. We proberen dit altijd te doen op momenten die zo weinig mogelijk last bij gebruikers veroorzaken. Ook proberen we dit tijdig aan te geven.

3.4 Omdat we constant doorontwikkelen staat het ons vrij om functionaliteiten toe te voegen, aan te passen of te verwijderen.

3.5. We kunnen geen marketingsucces, groei van klanten of vergrote naamsbekendheid garanderen op basis van onze diensten.

3.6. Aan de inhoud van onze site en ons platform kunnen geen rechten ontleend worden. Dit geldt onder andere (maar niet uitsluitend) voor data uit onze analytische gegevens en artikelen in onze kennisbank.

4. Regels voor gebruik

4.1. Estampida is te allen tijde gerechtigd de diensten direct (tijdelijk) op te schorten of te beëindigen, in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) indien vanuit de Gebruiker sprake lijkt te zijn van niet nakomen van zijn verplichtingen in dit artikel 11. Hierdoor ontstaat als Gebruiker geen recht op schadevergoeding.

4.2. Je mag Estampida alleen gebruiken als bedrijf of organisatie, niet als particulier.

4.3. Het is verboden om met behulp van ons platform te handelen in strijd met deze voorwaarden, wettelijke bepalingen en de openbare orde.

Hieronder vallen handelingen die schadelijk zijn voor ons en ons en platform, waaronder (maar niet uitsluitend):

i. ons platform gebruiken voor illegale activiteiten

ii. het (proberen te) hacken van ons platform

iii. inbreuk plegen op ons intellectueel eigendom door het dupliceren (van delen) ons platform in de vorm van code, vormgeving, afbeeldingen, teksten of andere inhoud.

Hieronder valt ook onder andere – maar niet uitsluitend – het aanbieden, uploaden of verspreiden van content die:

i. primair bedoeld is om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden (onder andere ten behoeve van hacking of andere computercriminaliteit);

ii. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;

iii. (kinder)pornografie bevat of er kennelijk op gericht is anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;

iv. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie;

v. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevat naar (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;

vi. vi. ongevraagde commerciële charitatieve of ideële communicatie bevat (spam);

vii. kwaadwaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

4.4. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die onder haar gebruikersaccount worden uitgevoerd. We raden daarom aan een sterk en uniek wachtwoord te kiezen en dit niet te delen met anderen. 

5. Intellectuele eigendom

5.1. Het intellectueel eigendom van door jou geuploade afbeeldingen en ingevoerde data blijft bij jou als Gebruiker.

5.2. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder in deze voorwaarden mede wordt begrepen auteursrechten en (niet-)geregistreerde modelrechten, op al het materiaal dat door ons vervaardigd wordt/ is, blijven bij Estampida berusten.

5.3. Estampida verleent, nadat alle door Gebruiker aan Estampida verschuldigde bedragen zijn voldaan, aan Gebruiker de exclusieve licentie om de gefinaliseerde vervaardigde/ ontwikkelde Werken te (laten) gebruiken en openbaar te maken. Gebruiker aanvaardt deze (gebruiks)rechten. Ingevolge deze bepaling krijgt Gebruiker geen toegang/inzicht in enige broncode en Gebruiker is niet gerechtigd om die openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Gebruiker niet toegestaan een Werk als merkrecht dan wel modelrecht in te schrijven en te (laten) registreren.

6. Privacy

6.1. Op ons platform kun je gegevens van collega’s (of anderen) gebruiken voor het genereren van e‑mailhandtekeningen. Dit kunnen o.a. e‑mailadressen, namen en telefoonnummers zijn. Dit zijn persoonsgegevens, daarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hierop van toepassing. Dit betekent in juridische zin het volgende:

6.2. Estampida (als ‘bewerker’) verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de Gebruiker (als ‘verantwoordelijke’), overeenkomstig diens opdracht en onder diens verantwoordelijkheid. Door een account aan te maken geef je ons opdracht voor dit verwerken.

Tenzij anders overeengekomen gelden de bepalingen in deze overeenkomst als verwerkersovereenkomst.

6.3. Gebruiker is verantwoordelijk voor de het vastleggen van persoonsgegevens op ons platform en neemt daarbij de wettelijke eisen in acht. Wanneer schade ontstaat bij derden doordat niet wordt voldaan aan deze eisen is Gebruiker aansprakelijk. Estampida kan niet aansprakelijk gesteld worden voor die schade.

6.4. Estampida neemt zelf technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Zo maken we o.a. gebruik van een SSL-verbinding.

6.5. Estampida is te allen tijde gerechtigd haar Diensten direct (tijdelijk) op te schorten of te beëindigen, in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) indien vanuit Gebruiker sprake lijkt te zijn van strijd met haar verplichtingen onder dit artikel en onder de in het voorgaande artikellid genoemde voorwaarden. Hierdoor ontstaat bij Gebruiker geen recht op schadevergoeding.

7. Aansprakelijkheid en overmacht

7.1. De aansprakelijkheid van Estampida jegens Gebruiker voor schade veroorzaakt door wanprestatie en/of onrechtmatige daad vanuit Estampida of derden waarvan zij zich bedient, is in beginsel beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Estampida gesloten aansprakelijkheidsverzekering door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

7.2. In het geval van aansprakelijkheid is deze beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag dat je in het jaar waarin de schade plaatsvond aan ons betaalde. 

7.3. We zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, daaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst of schade vanwege het niet volledig beschikbaar zijn onze diensten.

7.4. De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze Bestuurders.

7.5. We zijn niet gehouden tot het nakomen van de diensten uit deze overeenkomst, indien we hiertoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:

i. Vertraging/uitblijven van leveringen vanuit derden of storingen bij derden die we ten behoeve van de uitvoering van onze diensten hebben ingeschakeld;

ii. Elektriciteits-/internetstoringen, brand of  staking bij ons of onze leveranciers.

8. Duur en opzegging van de overeenkomst

8.1. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de overeengekomen periode tenzij de dienst wordt opgezegd.

8.2 Als je de overeenkomst opzegt, kan per het einde van de lopende contractduur geen gebruik meer worden gemaakt van onze diensten.

8.3. Estampida is gerechtigd de tussen haar en de Gebruiker gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per direct op te zeggen wanneer je niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan je betalingsverplichtingen. Ook mogen we de overeenkomst per direct beëindigen wanneer je handelt in strijd met de afspraken uit artikel 5.

Moeten Gebruiker, Werk, Diensten etc echt met een hoofdletter. Lijkt zo Duits.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. De overeenkomsten tussen jou en Estampida worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van de bepalingen omtrent internationaal privaatrecht. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

9.2. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

9.3. In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden door de bevoegde rechter nietig, onuitvoerbaar of anderszins nietverbindend worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Estampida en jijzelf zullen zich dan inspannen de nietige, vernietigde of onverbindende bepalingen te vervangen door geldige bepalingen welke zo dicht mogelijk zullen aansluiten bij de doelstelling van deze nietige of onverbindende bepalingen.